Serwis klap dymowych

Serwis klap dymowych

Serwisowe przeglądy klap oddymiających

Urządzenia odprowadzenia dymu i ciepła (RWA) są bardzo ważnymi elementami ochrony przeciwpożarowej budynku / obiektu. W momencie pożaru wszystkie zainstalowane urządzenia odprowadzenia dymu i ciepła muszą być absolutnie pewne i sprawne w funkcjonowaniu, od ich działania zależy ratowanie życia ludzkiego i ochrona kosztownej substancji materialnej w budynku. Gdy urządzenia odprowadzenia dymu i ciepła nie funkcjonują sprawnie w przypadku pożaru, wtedy może się okazać, że poniesione inwestycje były daremne. Na wszystkie części urządzenia odprowadzenia dymu i ciepła oddziaływują z biegiem czasu rożne czynniki, np. osadzanie się kurzu, oleju i tłuszczu. Mechaniczne czynniki jak zużycie materiałowe czy starzenie się uszczelek etc. podwyższają ryzyko niezadziałania systemu. Wszystkie budynki użyteczności publicznej w Polsce winny mieć w pełni sprawne urządzenia służące ochronie przeciwpożarowej, w tym klapy oddymiające. Wymogi są szczegółowo określone przez odpowiednie przepisy prawne, będące przedmiotem regularnych kontroli ze strony upoważnionych przez ustawodawcę organów (straż pożarna, nadzór budowlany). Brak sprawnych urządzeń ppoż. może spowodować zamknięcie obiektów. Każdy zarządca budynku/obiektu jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa. W wielu krajach, także w Polsce, prawo narzuca okresową konserwację systemów oddymiania, a zatem również za serwis klap dymowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Rok 2006  Nr 80 Poz. 563) Paragraf 3 pkt. 2 i 3: Pkt. 2. Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi. Pkt. 3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa w ust. 2, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Według w/w przepisów niezbędne regularne kontrole i przeglądy serwisowe klap dymowych winny być wykonywane przynajmniej 1 raz w roku. Przeprowadzone kontrole i przeglądy muszą być odnotowane w książce kontrolnej, która musi być przedłożona przez użytkownika lub właściciela obiektu na żądanie Państwowej Straży Pożarnej i/lub Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Najpewniejszą gwarancję na fachową i solidną kontrolę oraz serwis klap dymowych daje uznana i profesjonalna firma. WARLUX Spółka z o.o. jako firma fachowa i upoważniona m.in. przez firmy: Essertec GmbH (producent pneumatycznych klap oddymiających typu Fumilux), Kera Awak oraz D+H Mechatronic GmbH (producent elektrycznych 24V urządzeń i systemów oddymiania) przeprowadza własnymi siłami wszystkie niezbędne kontrole i przeglądy konserwacyjno-serwisowe na zainstalowanych urządzeniach oddymiających. Po zawarciu umowy serwisowej, gwarantowana jest użytkownikowi trwała pewność sprawnego funkcjonowania systemu urządzeń odprowadzenia dymu i ciepła a zarazem utrzymanie substancji materialnych i ochrona pracowników zatrudnionych na obiekcie. Tylko regularne i fachowo przeprowadzone przeglądy serwisowe, takie jak serwis klap dymowych dają konieczną i trwałą pewność sprawnego funkcjonowania grawitacyjnych systemów oddymiających.

Sprawdź również naszą ofertę na: naświetlenia dachowe,komponenty Actulux, świetliki NRO.

Zaufało nam już wielu. Zaufanie, które procentuje. Sprawdź nas!